Loading...

RODO

RODO

Mój cel to zapewnienie w organizacji bezpieczeństwa informacji /ochrony danych osobowych w aspekcie formalno-prawnym, organizacyjnym i technicznym

Co to jest RODO?

Audyt bezpieczeństwa informacji /ochrony danych osobowych przeprowadzam od strony formalno-prawnej,
organizacyjnej oraz technicznej.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z którymi funkcja eksperckiego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających spoczywa na Inspektorze Ochrony Danych (ang. DPO Data Protection Officer).
Zadaniem Inspektorów Ochrony Danych (IOD) – tak jak poprzednio Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – jest działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym.

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych zgodnie z nowymi przepisami staje się w wielu przypadkach obowiązkiem, a nie jak dotąd, uprawnieniem administratora danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:

 1. 1. Przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 2. 2. Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę;
 3. 3. Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa,
  o których mowa w art. 10.

Dobrą praktyką jest powołanie Inspektora Ochrony Danych przez prywatne jednostki realizujące zadania w interesie publicznym lub sprawujące władzę publiczną. W takim przypadku działalność Inspektora Ochrony Danych powinna obejmować wszelkie operacje przetwarzania prowadzone przez jednostkę, w tym te niezwiązane z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym.

Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych RODO zostały sformułowane w sposób ogólny,
bez wskazania trybu oraz terminów ich realizacji. Jest to istotna różnica w stosunku do poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych
i aktów do niej wykonawczych w zakresie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Podstawowe zadania Inspektora Ochrony Danych, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, obejmują m.in.:

 1. 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
  i doradzanie im w tej sprawie;
 2. 2. Monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 4. 4. Współpracę z organem nadzorczym;
 5. 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami,
  o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 6. 6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
 7. 7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Inspektor Ochrony Danych doradza Administratorowi Danych Osobowych m.in.:

 • – które obszary powinny zostać poddane wewnętrznemu albo zewnętrznemu audytowi;
 • – jakie szkolenia dla pracowników lub kierowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych należy przeprowadzić;
 • – na które operacje przetwarzania należy przeznaczyć więcej czasu i zasobów.

Najnowsze Wpisy

Praktyczna wiedza dla przedsiębiorców i nie tylko

Pozytywny odbiór
%
Publikacji
+
Pozytywnego myślenia
%
Zadowolonych klienów
+

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in