Loading...

Audyt

Profesjonalny i rzetelny audyt

Audyt bezpieczeństwa informacji /ochrony danych osobowych przeprowadzam od strony formalno-prawnej, organizacyjnej oraz technicznej.

W ramach audytu dokonuję analizy

wszystkich obszarów działalności firmy związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, oceny procesów biznesowych w organizacji, polityki bezpieczeństwa, procedur i instrukcji, umów
z kluczowymi partnerami biznesowymi, systemów informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej, bezpieczeństwa fizycznego
i środowiskowego.

W ramach audytu dokonuję specjalistycznej oceny stanu zabezpieczeń, opracowuję politykę bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania  i udostępniania informacji, minimalizuję ryzyka związane z udostępnieniem danych nieupoważnionym osobom, podnoszę świadomość pracowników dotyczących bezpieczeństwa informacji /ochrony danych osobowych.

Audyt bezpieczeństwa informacji

W pierwszej kolejności ma określić stan obecnie wykorzystywanych
zabezpieczeń stosowanych wewnątrz organizacji.
Na tym etapie poddaje się je weryfikacji.
Następnie wdraża się stosowne usprawnienia.

Audyt ochrony danych osobowych

jest ściśle związany z weryfikacją dokumentacji i procedur wymaganych
przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych
- jest podstawą do sporządzenia raportu, w którym są informacje opisujące stan faktyczny,
a także wnioski zawierające zalecenia,
jakie powinny zostać jak najszybciej wprowadzone przez organizację,
aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie
z przepisami dotyczącymi tego procesu.

Uczestniczę jako ekspert w projektach badawczo-rozwojowych
mających na celu wdrażanie innowacji poprawiających pozycję konkurencyjną organizacji
i zwiększenie efektywności gospodarowania poprzez wdrażanie rozwiązań usprawniających proces zarządzania,
doskonalenie organizacji pracy, wzrost jakości produktów/usług.

Pozytywny odbiór
%
Publikacji
+
Pozytywnego myślenia
%
Zadowolonych klienów
+

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in